​​​​​
Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Tanzania
Địa chỉ:Plot 15, Bongoyo Road, Oysterbay,PO Box: 9724 Dar Es Salaam.
Điện thoại: (+255) 222664535                                               
Số điện thoại bảo hộ công dân: (+255) 622848484
Fax: (+255) 222664537
Email:vnemb.tz@mofa.gov.vn


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​