​​​​​​​​​Cán bộ Đại sứ quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa Thống nhất Tanzania​

Lãnh đạo CQĐD​
Họ và tên: Nguyễn Kim Doanh
Chức vụ  : Đại sứ
Điện thoại cơ quan: (+255) 222664535
Điện thoại di động: (+255) 622226868
Địa chỉ email : nguyenkimdoanh@vufo.org.vn

Cán bộ CQĐD
1.​ Ông Lê Minh Tuân
Chức vụ: Bí thư thứ Nhất
Điện thoại cơ quan: (+255) 222664535
Điện thoại di động:  (+255) 621125555
Địa chỉ email: 

2. Ông Đỗ Trọng Nguyên
Chức vụ: Bí thư thứ Nhất
Điện thoại cơ quan: (+255) 222664535
Điện thoại di động:  (+255) 622658499
Email: dotrongnguyen2013@gmail.com

3. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy 
Chức vụ: Nhân viên Hành chính Quản trị
Điện thoại cơ quan: (+255) 222664535
Điện thoại di động:  (+255) 628975250
Email: 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​